شب  ششم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ شب ششم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
شهریور
۲۴ 
 
شب  پنجم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ شب پنجم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
شهریور
۲۳ 
 
شب  چهارم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ شب چهارم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
شهریور
۲۲ 
 
شب  سوّم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ شب سوّم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
شهریور
۲۱ 
 
شب  دوم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ شب دوم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
شهریور
۲۰ 
 
شب  اول ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ شب اول ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
شهریور
۱۹