ویدیو سخنرانیهای ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲روز اوّل ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
فیلم/ روز اوّل ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
time
 ۱۴۰۰
فروردين
۲۵ 
 
 روز دوّم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز دوّم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
فروردين
۲۶ 
 
 روز سوّم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز سوّم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
فروردين
۲۷ 
 
 روز چهارم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز چهارم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
فروردين
۲۸ 
 
 روز پنجم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز پنجم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
فروردين
۲۹ 
 
 ششمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر سید حسن اخلاق
فیلم/ ششمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر سید حسن اخلاق
time
 ۱۴۰۰
فروردين
۳۰ 
 
 هفتمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر سید حسن اخلاق
فیلم/ هفتمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر سید حسن اخلاق
time
 ۱۴۰۰
فروردين
۳۱ 
 
 هشتمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ هشتمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۱ 
 
 نهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ نهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۲ 
 
 دهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ دهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۳ 
 
 یازدهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ یازدهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۴ 
 
 دوازدهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ دوازدهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۵ 
 
 سیزدهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ سیزدهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۶ 
 
 شانزدهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ شانزدهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۹ 
 
 هفدهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ هفدهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۱۰ 
 
 هجدهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
فیلم/ هجدهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۱۱ 
 
 نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
فیلم/ نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۱۲ 
 
 بیستمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
فیلم/ بیستمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۱۳ 
 
 بیست و یکمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ بیست و یکمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۱۴ 
 
 بیست و دوّمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
فیلم/ بیست و دوّمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۱۵