تفسیر ایات سورهٔ منافقون آیه ۱ الی ۶ توسط آقای دکتر رضا صدر
فیلم/ تفسیر ایات سورهٔ منافقون آیه ۱ الی ۶ توسط آقای دکتر رضا صدر
time
 2023
March
 
 تفسیر ایات سورهٔ منافقون آیه ۷ الی ۱۹ توسط آقای دکتر رضا صدر
فیلم/ تفسیر ایات سورهٔ منافقون آیه ۶ الی ۱۹ توسط آقای دکتر رضا صدر
time
 2023
April
07 
 
 مقدمه ایی بر تفسیر سوره  منافقون توسط آقای دکتر رضا صدر
فیلم/ مقدمه ایی بر تفسیر سوره منافقون توسط آقای دکتر رضا صدر
time
 2023
February
16