سورهٔ یٰس جمع بندی آخر توسط آقای دکتر رضا صدر
صوت/ سورهٔ یٰس جمع بندی آخر توسط آقای دکتر رضا صدر
time
 2017
May
07 
 
 تفسیر ایات سورهٔ یٰس آیه ۷۰ الی آخر توسط آقای دکتر رضا صدر
صوت/ تفسیر ایات سورهٔ یٰس آیه ۷۰ الی آخر توسط آقای دکتر رضا صدر
time
 2017
March
05 
 
 تفسیر ایات سورهٔ یٰس آیه ۶۸ الی ۶۹ توسط آقای دکتر رضا صدر
صوت/ تفسیر ایات سورهٔ یٰس آیه ۶۸ الی ۶۹ توسط آقای دکتر رضا صدر
time
 2017
February
05 
 
 جلسات ماهانهٔ تفسیر ایات سورهٔ یٰس توسط آقای دکتر رضا صدر
صوت/ جلسات ماهانهٔ تفسیر ایات سورهٔ یٰس توسط آقای دکتر رضا صدر
time
 2017
January
08 
 
 جلسات ماهانهٔ تفسیر ایات سورهٔ یٰس توسط آقای دکتر رضا صدر
صوت/ جلسات ماهانهٔ تفسیر ایات سورهٔ یٰس توسط آقای دکتر رضا صدر
time
 2016
December
10 
 
 جلسات ماهانهٔ تفسیر ایات سورهٔ یٰس توسط آقای دکتر رضا صدر
صوت/ جلسات ماهانهٔ تفسیر ایات سورهٔ یٰس توسط آقای دکتر رضا صدر
time
 2016
December
02 
 
 جلسات ماهانهٔ تفسیر ایات سورهٔ یٰس توسط آقای دکتر رضا صدر
صوت/ جلسات ماهانهٔ تفسیر ایات سورهٔ یٰس توسط آقای دکتر رضا صدر
time
 2016
november
06 
 
 جلسات ماهانهٔ تفسیر ایات سورهٔ یٰس توسط آقای دکتر رضا صدر
صوت/ جلسات ماهانهٔ تفسیر ایات سورهٔ یٰس توسط آقای دکتر رضا صدر
time
 2016
August
08