اربعین ۹۷ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ اربعین ۹۷ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
آبان
۶ 
 
شام غریبان سخنرانی خانم دکتر روضاتی
فیلم/ شام غریبان سخنرانی خانم دکتر روضاتی
time
 ۱۳۹۷
مهر
۲۹ 
 
روز دهم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
فیلم/ روز دهم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
time
 ۱۳۹۷
مهر
۲۸ 
 
روز نهم ماه محرم سخنرانی دکتر رضا صدر
فیلم/ روز نهم ماه محرم سخنرانی دکتر رضا صدر
time
 ۱۳۹۷
مهر
۲۷ 
 
روز هشتم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز هشتم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
مهر
۲۶ 
 
روز هفتم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز هفتم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
مهر
۲۵ 
 
روز ششم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز ششم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
مهر
۲۴ 
 
روز پنجم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز پنجم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
مهر
۲۳ 
 
روز  چهارم ماه محرم سخنرانی  آقای ددکتر مسعود نوری
فیلم/ روز چهارم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
مهر
۲۲ 
 
روز  سوّم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز سوّم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
مهر
۲۱ 
 
روز  دوم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز دوم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
شهریور
۲۰ 
 
روز  اول ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز اول ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۷
شهریور
۲۰