بیستم ماه صفر ۱۳۹۵ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ بیستم ماه صفر ۱۳۹۵ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۵
آبان
۳۰ 
 
روز دهم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز دهم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۵
مهر
۲۱ 
 
روز نهم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
فیلم/ روز نهم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
time
 ۱۳۹۵
مهر
۲۰ 
 
روز هشتم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز هشتم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۵
مهر
۱۹ 
 
روز هفتم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز هفتم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۵
مهر
۱۸ 
 
روز ششم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز ششم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۵
مهر
۱۷ 
 
روز پنجم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز پنجم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۵
مهر
۱۶ 
 
روز  چهارم ماه محرم سخنرانی  آقای دکتر ابطحی
فیلم/ روز چهارم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر ابطحی
time
 ۱۳۹۵
مهر
۱۵ 
 
روز  سوّم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز سوّم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۵
مهر
۱۴ 
 
روز  دوم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز دوم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۵
مهر
۱۳ 
 
روز  اول ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز اول ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۳۹۵
مهر
۱۲