ویدیو سخنرانیهای ماه محرم و صفر ۱۴۴۴


شب بیستم ماه صفر سخنرانی جناب آقای دکتر ابطحی
فیلم/ شب بیستم ماه صفر سخنرانی جناب آقای دکتر ابطحی
time
 ۱۴۰۱
شهریور
۲۶ 
 

شب یازدهم ماه محرم سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود ادیب
فیلم/ شب یازدهم ماه محرم سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود ادیب
time
 ۱۴۰۱
مرداد
۱۷ 
 
شب دهم ماه محرم سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود ادیب
فیلم/ شب دهم ماه محرم سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود ادیب
time
 ۱۴۰۱
اَمرداد
۱۶ 
 
شب نهم ماه محرم سخنرانی جناب آقای دکتر رضا صدر
فیلم/ شب نهم ماه محرم سخنرانی جناب آقای دکتر رضا صدر
time
 ۱۴۰۱
اَمرداد
۱۵ 
 
شب هشتم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر سید مسعود نوری
فیلم/ شب هشتم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر سید مسعود نوری
time
 ۱۴۰۱
اَمرداد
۱۴ 
 
شب هفتم ماه محرم سخنرانی جناب آقای دکتر رضا صدر
فیلم/ شب هفتم ماه محرم سخنرانی جناب آقای دکتر رضا صدر
time
 ۱۴۰۱
اَمرداد
۱۳ 
 
شب ششم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر سید مسعود نوری
فیلم/ شب ششم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر سید مسعود نوری
time
 ۱۴۰۱
اَمرداد
۱۲ 
 
شب پنجم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر سید مسعود نوری
فیلم/ شب پنجم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر سید مسعود نوری
time
 ۱۴۰۱
اَمرداد
۱۱ 
 
شب چهارم ماه محرم سخنرانی آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
فیلم/ شب چهارم ماه محرم سخنرانی آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
time
 ۱۴۰۱
اَمرداد
۱۰ 
 
شب سوّم ماه محرم سخنرانی آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
فیلم/ شب سوّم ماه محرم سخنرانی آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
time
 ۱۴۰۱
اَمرداد
۹ 
 
شب دوم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود ادیب
فیلم/ شب دوم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود ادیب
time
 ۱۴۰۱
اَمرداد
۸ 
 
شب اول ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود ادیب
فیلم/ شب اول ماه محرم سخنرانی آقای دکتر مسعود ادیب
time
 ۱۴۰۱
اَمرداد
۷