ویدیو سخنرانیهای ماه محرم و صفر ۱۴۴۵


شب اوّل  ماه محرم سخنرانی آقای دکتر سید مسعود نوری
فیلم/ شب اوّل ماه محرم سخنرانی آقای دکتر سید مسعود نوری
time
 ۱۴۰۲
تیر
۲۸ 
 
شب دوم  ماه محرم سخنرانی آقای دکتر سید مسعود نوری
فیلم/ شب دوم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر سید مسعود نوری
time
 ۱۴۰۲
تیر
۲۹ 
 
شب سوّم ماه محرم سخنرانی جناب آقای دکتر ابطحی
فیلم/ شب سوّم ماه محرم سخنرانی جناب آقای دکتر ابطحی
time
 ۱۴۰۲
تیر
۳۰ 
 
شب چهارم ماه محرم سخنرانی جناب آقای دکتر ابطحی
فیلم/ شب چهارم ماه محرم سخنرانی جناب آقای دکتر ابطحی
time
 ۱۴۰۲
تیر
۳۱ 
 
شب پنجم  ماه محرم سخنرانی آقای دکتر سید مسعود نوری
فیلم/ شب پنجم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر سید مسعود نوری
time
 ۱۴۰۲
اَمرداد
۱ 
 
شب ششم  ماه محرم سخنرانی آقای دکتر سید مسعود نوری
فیلم/ شب ششم ماه محرم سخنرانی آقای دکتر سید مسعود نوری
time
 ۱۴۰۲
اَمرداد
۲ 
 
شب نهم ماه محرم سخنرانی جناب آقای دکتر رضا صدر
فیلم/ شب نهم ماه محرم سخنرانی جناب آقای دکتر رضا صدر
time
 ۱۴۰۲
اَمرداد
۵ 
 
شب دهم ماه محرم سخنرانی جناب آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
فیلم/ شب دهم ماه محرم سخنرانی جناب آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
time
 ۱۴۰۲
اَمرداد
۶ 
 
شب شام غریبان ماه محرم سخنرانی آقای دکتر سید مسعود نوری
فیلم/ شب شام غریبان ماه محرم سخنرانی آقای دکتر سید مسعود نوری
time
 ۱۴۰۲
اَمرداد
۸ 
 
شب اربعین بیستم ماه صفر سخنرانی جناب آقای دکتر ابطحی
فیلم/ شب اربعین بیستم ماه صفر سخنرانی جناب آقای دکتر ابطحی
time
 ۱۴۰۲
شهریور
۱۵ 
 
شب  بیست هشتم  ماه صفر سخنرانی آقای دکتر سید حسن اخلاق
فیلم/ شب بیست هشتم ماه صفر سخنرانی آقای دکتر سید حسن اخلاق
time
 ۱۴۰۲
شهریور
۲۳