ویدیو سخنرانیهای ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲روز اوّل ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
فیلم/ روز اوّل ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
time
 ۱۴۰۰
فروردين
۲۵ 
 
روز دوّم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز دوّم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
فروردين
۲۶ 
 
روز سوّم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز سوّم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
فروردين
۲۷ 
 
روز چهارم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز چهارم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
فروردين
۲۸ 
 
روز پنجم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ روز پنجم ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
فروردين
۲۹ 
 
ششمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر سید حسن اخلاق
فیلم/ ششمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر سید حسن اخلاق
time
 ۱۴۰۰
فروردين
۳۰ 
 
هفتمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر سید حسن اخلاق
فیلم/ هفتمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر سید حسن اخلاق
time
 ۱۴۰۰
فروردين
۳۱ 
 
هشتمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ هشتمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۱ 
 
نهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ نهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۲ 
 
دهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ دهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۳ 
 
یازدهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ یازدهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۴ 
 
دوازدهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ دوازدهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۵ 
 
سیزدهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ سیزدهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۶ 
 
شانزدهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ شانزدهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۹ 
 
هفدهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ هفدهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۱۰ 
 
هجدهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
فیلم/ هجدهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۱۱ 
 
نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
فیلم/ نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۱۲ 
 
بیستمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
فیلم/ بیستمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای مهندس عبدالعلی بازرگان
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۱۳ 
 
بیست و یکمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ بیست و یکمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۱۴ 
 
بیست و دوّمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
فیلم/ بیست و دوّمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر رضا صدر
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۱۵ 
 
بیست و سومین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ بیست و سومین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۱۶ 
 
بیست و چهارمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ بیست و چهارمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۱۷ 
 
بیست و پنجمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ بیست و پنجمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۱۸ 
 
بیست و هفتمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی خانم دکتر روضاتی
فیلم/ بیست و هفتمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی خانم دکتر روضاتی
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۱۹ 
 
بیست و هشتمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی جناب آقای دکتر سید حسن اخلاق
فیلم/ بیست و هشتمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر حسن اخلاق
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۲۰ 
 
بیست و نهمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ بیست و نهمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۲۱ 
 
سیمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
فیلم/ سیمین روز ماه مبارک رمضان سخنرانی آقای دکتر مسعود نوری
time
 ۱۴۰۰
اردیبهشت
۲۲